Pochvala na Valné hromadě nás těší

18.02.2016 19:26

Na Valné hromadě se v Kulturním domě dne 17. února 2016 sešli členové a členky OS ČČK Karviná, místní skupiny Českého červeného kříže v Rychvaldě k hodnocení činnosti za uplynulý kalendářní rok a přijetí plánu pro rok 2016.  Valné hromady se zúčastnil předseda OVR OS ČČK Karviná Luděk Rechberg.  

Jednání zahájila jednatelka MS ČČK Rychvald Růžena Šajdáková. Poté se ujala slova předsedkyně MS ČČK Marie Nadkanská, která přednesla Zprávu o činnosti za rok 2015. Tuto Valná hromada vzala na vědomí stejně jako Zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesenou pokladníkem ing. Janou Máchovou. Poté byl přednesen a schválen také Návrh plánu činnosti pro rok 2016 a návrh rozpočtu organizace pro rok 2016.

Bohatý a zajímavý program naší organizace byl v loňském roce rozšířen zejména o pořádání ojedinělého Seniordne a humanitární činnost - pletení dek pro Malawi.  Naše činnost opět nadchla mnoho lidí, z nichž se řada rozhodla do naší skupiny vstoupit. Mnozí s námi už loni tak jako tak spolupracovali, takže tuto spolupráci zpečetili členstvím. Od minulé Valné hromady v únoru 2015 se do naší skupiny přihlásilo 21 nových uchazečů o členství.  Ti byli letošní Valné hromadě představeni a ta schválila jejich přijetí mezi členy MS ČČK Rychvald. Bohužel museli být dva členové, kteří si neplnili základní povinnosti, z našich řad vyloučeni. Celkem se tedy naše skupina rozrostla na 56 členů, většina z nich velmi aktivně pracuje.

Malá změna nastala také ve složení představenstva skupiny, která byla rozšířena o aktivní novou členku  Michaelu Pavlíkovou. Valná hromada vzala toto rozhodnutí na vědomí. Na vlastní žádost byla z funkce uvolněna revizorka Ivona Lichtblauová, za ni byla navržena a schválena členka představenstva Miluše Bočková.

V závěru všechny velmi potěšil pan Luděk Rechberg, který řekl, že se mu jevíme zatím jako nejaktivnější místní skupina v rámci oblastního spolku Karviná. Za naši činnost nám poděkoval.


Plán akcí na letošní rok najdete zde