Historie Červeného kříže v Rychvaldě

27.09.2013 00:00

Přečtěte si o napínavé historii Českého červeného kříže

Letos slaví Místní skupina Českého červeného kříže Rychvald šedesát let od svého založení.

Červený kříž byl založen 31. 5. 1953. U jeho zrodu stál tehdejší obvodní lékař MUDr. Alois Mačák,

tajemník místního národního výboru Jaroslav Tomáš, předsedkyně Výboru žen Anežka Starostková,

PhMr. Ponča a přidávali se další. Eduard Solich, učitelka Božena Pěgřímová, učitelka Marie Šmuková,

Marie Grosová, Anička Králová, Otýlie Chrobáčková, Otýlie Marcolová, Olga Tomicová a další.

Byly ustanoveny tři skupiny: Rychvald střed, Osada Václav a Podlesí.

Prvními předsedy byli: PhMr. Ponča Rychvald za skupinu Střed, František Šlachta za Osadu Václav a Jaroslava Svrčinová za Podlesí.

Rozbíhá se školení kroužků Příprava zdravotní osvěty. Vyškolení členové přecházejí na určená místa.

Někteří pomáhají školit mládež na školách, jiní jsou zařazeni do zdravotních hlídek v obci, vybaveni zdravotními

brašnami a začínají poskytovat první pomoc při úrazech. Část členů je získána pro nejvyšší školení – devadesátihodinové

s praxí v nemocnici jako příprava pro členy zdravotní družiny. V této době jsou s červeným křížem spojena jména: Marie Reková, Květa Heřmánková, Božena Bartoníková, Karel Vaněk, Růžena Vlčková, Evženie Stankušová, Ludmila Kalábová, Božena Poskerová, Drahomíra Cichoňová, Vraníková a další, kteří neúnavně pracovali pro skupinu Václav.

Na Podlesí se angažovali: Jaroslav Duda, Marta Gojová, Ludmila Kneslíková, Jarmila Gembalová, Tola Valečková, Štěpánka Helvínová, Gabriela Blejchařová a jiní.

Pro skupinu Rychvald střed to byli: učitelka Božena Pěgřímová, učitelka Marie Šmuková, Anička Králová, Marie Grossová, Heřma Urbančíková, Otýlie Chrobáčková, Otýlie Marcolová, Jana Zajícová a další.

V roce 1956 odchází z Rychvaldu jeden ze zakládajících členů červeného kříže,  obvodní lékař MUDr. Alois Mačák. Na jeho místo nastupuje nový obvodní lékař

MUDr. Jaromír Marcalík, pod jehož vedením je práce členů červeného kříže velmi úspěšná a rozsáhlá.

Spolupracují se sportovci, hasiči, školou základní i mateřskou. Rozvíjí se bezpříspěvkové dárcovství,  pořádají plesy, divadelní představení v režii pana doktora, zájezdy, přednášky se zdravotní tematikou,  rozšiřují pečovatelskou službu, pro děti pořádají soutěže a kvízy zaměřené na zdravotnickou osvětu.

V této době mají skupiny největší počet členů. Míjejí léta a Červený kříž mění své předsedy i členy.

Do skupiny Rychvald střed přichází po PhMr. Pončovi další předsedkyně učitelka Marie Šmuková,  po ní Anna Králová a od roku 1958 se stala předsedkyní Irena Marcalíková.

Na Podlesí nastupuje po první předsedkyni Slávce Svrčinové další, a to Jaroslav Duda, po něm je předsedkyní Gábina Blejchařová, pak Ludmila Kneslíková.

Své předsedy mění i Václav, kde vedla skupinu po dlouhá léta Anna Bartečková a jako poslední přebírá vedení Ilonka Obtulovičová. Ve skupinách obětavě pracují členové: Anna Pajestková, ze žen dále paní Serafínová, Lukšová, Somerlíková, Orlová, Marie Mrkvová, Libuše Brožková, Jindřiška Teterová,

Bohumil Tetera, Dagmar Sivková, Zdeňka Müllerová, Libuše Merthová, Štěpánka Kopková, Marie Lasková, Helena Kuzniciusová, Božena Cieslarová, Božena Chrobáčková, Štěpánka Glatterová, Květoslava Hermanová,  Drahomíra Horáková, MUDr. Rudolf Horák, MUDr. Milada Kohanová a mnozí další. S následujícími lety členská základna stárne, ubývá sil a mladší ročníky se do červeného kříže nehlásí. Tak pomalu začíná zanikat skupina Václav a Podlesí.

Skupině Rychvald střed svítá naděje, poněvadž několik mladších nadšenců se přece jen našlo a v roce 1989, kdy odstoupil celý výbor

v čele s předsedkyní Irenou Marcalíkovou, přebírají nesnadný úkol. Předsedkyní se stává Božena Bojdaková a místopředsedkyní Marie Nadkanská.

Největším problémem po roce 1989 byla ztráta schůzovní místnosti.

Do této doby jsme se scházeli na schůzích jednou měsíčně u kulatého stolu v kulturním domě, ovšem tato možnost nám zanikla. V roce 1990 definitivně končí skupina Václav a Podlesí. Středová skupina se snaží přežít.

Od roku 1990 až 1997 nemá vedení města vůbec zájem o spolek červeného kříže. Situace se změnila na sklonku roku 1997, kdy za námi přichází zástupce starosty Ervín Plaček a nabízí nám spolupráci s představiteli města.

Pokud by se tak nestalo, i naše skupina by zanikla, jelikož bez vzájemné spolupráce nelze existovat.

28. 5. 1998, a tedy po devítileté stagnaci, byla svolána Valná hromada ZO ČSČK Rychvald střed,  a jelikož navržení kandidáti byli řádně zvoleni a na ustavující schůzi funkce rozděleny, začíná další aktivní činnost Červeného kříže v Rychvaldě. V prvé řadě jsme museli být zaregistrováni, protože v roce 1993 došlo k rozdělení

Československa. Muselo dojít k přejmenování stávajících ZO ČSČK na MS ČČK. Byli jsme řádně zaregistrováni dne 4. 6. 1998  jako MS ČČK Rychvald.

Od té doby pracuje náš výbor s malými obměnami do dnešních dnů v tomto složení: Božena Bojdaková (předseda), Marie Nadkanská (místopředseda), Marcela Janečková (jednatel), Ing. Jana Máchová (pokladník), Miluše Bočková (člen), Renáta Chudá st. (člen), Renáta Chudá ml. (člen), Ivona Lichtblauová (revizor).

Během let 1997–2012 s námi spolupracovali ve výboru tito členové: Václav Rutar, Ing. Jana Zavadilová, Radana Vozňáková, Eva Klimecká.

Od roku 1997 uplynulo šestnáct let a Červený kříž nejenže přežil, ale během těchto let aktivně pracuje. Tradicí se staly akce pro děti. Poslední pátky v květnu připravujeme dětem k jejich svátku program v režii naší členky Marie Nadkanské. Je vždy zaměřený na určité téma: přírodu, zvířátka, kovboje či indiány, také jsme měli odpoledne s mašinkou, pohádkový les, a dokonce k nám jednou přijeli na koních král Karel IV. s manželkou Eliškou a svojí družinou. V prosinci přichází

za dětmi Mikuláš. Než rozdá dárečky, zapojují se děti do soutěží, her, a dokonce někdy mohou nahlédnout do pekla, aby viděly, jakse čertíci učí a zlobí, a také

do nebíčka, kde na vlastní oči vidí, jak se třídí přáníčka, která posílají Ježíškovi. Jako se věnujeme dětem, nezapomínáme ani na naše spoluobčany v Domě s pečovatelskou službou. Byl otevřen v prosinci 1999. Od roku 2000 chodíme za jeho obyvateli nejmíň 2x ročně. Pořádáme zábavná odpoledne s harmonikou a písničkami, kouzelnická vystoupení, taneční vystoupení dětí, předvedla se malá cimbálová muzika, vystoupili rychvaldští ochotníci, soubor PZKO, pěvecký

sbor Československé církve husitské, pořádali jsme několik besed s Mgr. Kolkovou. Poutavě vyprávěla o historii Rychvaldu, Bohumína, Lutyně, Petřvaldu, Orlové, Karviné a okolí. Na přání obyvatel jsme několikrát zprostředkovali návštěvu biskupky Jany Šilerové z Československé církve husitské a faráře Římskokatolické církve.

Společná setkání jsou pořádaná u příležitosti MDŽ, Svátku matek a v předvánočním čase. Jsou to velmi emotivní prožitky a při kávě a zákusku je nám spolu dobře.

Organizujeme laická školení první pomoci pro veřejnost, učitelky ZŠ a MŠ. Školení vede vždy erudovaný školitel OS ČČK Karviná.

Zprostředkováváme školení ZZA (zdravotně zotavovacích akcí), která vám umožní doprovázet děti na tábory či ve školách v přírodě jako zdravotník nebo při spor

tovních akcích můžete zajišťovat zdravotní dohled. Naše členka R. Vozňáková proškoluje děti prvních tříd ZŠ o bezpečnosti na silnicích, ochraně dětí ve městě a poskytování první pomoci. MS ČČK je otevřena spolupráci s dalšími spolky ve městě: se Sborem dobrovolných hasičů, Sokolem Rychvald, TJ Slavoj, spolupracujeme

s KPOZ. Zajišťujeme zdravotní dohled při sportovních akcích za úhradu 50 Kč za hodinu + cestovné 5 Kč za km.

Ve spolupráci s městem pořádáme tradiční VINOBRANÍ (společenský taneční večer) vždy v měsíci říjnu. Máme bohatou domácí kuchyni – buchty, zákusky, výborné obložené chlebíčky, rybí karbenátky, sekanou, samozřejmě víno i alkohol. Peníze, jež získáme z prodeje, používáme na akce s dětmi a seniory na DPS.

Jednou až dvakrát ročně jsou zváni na ocenění dobrovolní dárci krve do prostor obřadní síně v Rychvaldu. Toto setkání je organizováno městem.

V příjemném prostředí MěÚ dárcům představitelé města spolu se zástupcem MS ČČK předávají malou pozornost s poděkováním za jejich humánní čin, kterým bezplatné dárcovství bezesporu je. Jedná se o důstojné přijetí dárců, kteří v daném roce dosáhli na některé z vyznamenání ČČK dle počtu provedených odběrů krve.

Na závěr mi dovolte vzpomenout jednu rychvaldskou osobnost, která se nesmazatelně vepsala do dějin Rychvaldu, a to na úseku zdravotním. Byl to obvodní lékař doktor Jaromír Marcalík, působící zde od roku 1956 až do let osmdesátých. Nejenže vykonával svědomitě svou lékařskou praxi, plně se věnoval Červenému kříži, ale především se zasloužil o vybudování zdravotního střediska v tehdejší obci. Podařilo se mu dostat pod jednu střechu dva zdravotní obvody, lékárnu, ordinaci dětského

lékaře, gynekologa, dvě zubní ordinace se zubní laboratoří a biochemickou laboratoř. Rychvald měl dokonce sanitní vůz a řidiče. Mnozí z nás si ještě ve své paměti vybaví, jak byla tato zdravotní zařízení rozptýlená po celém území obce. Rychvald dostal statut města 1. července 1985. Zubní lékař byl pouze jeden, a to na Podlesí. Obvodní lékař MUDr. Jaromír Marcalík ordinoval na sídlišti v bloku 1503, druhý obvodní lékař, doktorka Milada Kohanová, měla ordinaci na Václavu.

Lékárna byla v rodinném domu naproti dnešnímu Penny Marketu, byla tam i gynekologie a dětský lékař. Zdravotní středisko bylo otevřeno na podzim v roce 1973. Ještě celý následující rok k nám přijížděly delegace na exkurze, prohlížely si ordinace – na to dobu velmi dobře vybavené a mnozí tiše záviděli.

Doktor Marcalík pracoval na středisku do roku 1983, pak odešel do důchodu. Zemřel 8. ledna 1993 a je pochován na zdejším hřbitově.

Božena Bojdaková